2. Gymnasiesatsning Stockholm – Tilia

2. Gymnasiesatsning Stockholm

Med stöd av Gålöstiftelsen och Socialstyrelsen utför Tilia just nu en riktad utbildningssatsning för elever i Stockholms gymnasieskolor. Syftet är att ge kunskap om och verktyg för psykisk hälsa. Utöver detta är målet att fler unga ska veta om vilken hjälp och stöd som finns, vid behov. 

“Har man inte namn på känslan, kan man inte prata om det.”

– Citat: ungdom från Tilia

Innehåll

1. Begreppsförklaring. Vad som är psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa/sjukdom

2. Verktyg. För att hantera stress och livets utmaningar.

3. Få stöd. Hur en kan söka stöd och hjälp i offentlig-, privat-, och ideell sektor.

Utökad beskrivning av ovanstående punkter

  1. Begreppsförklaring

Unga uttrycker ett behov av ökad kunskap om psykisk (o)hälsa. I utbildningen reder vi ut begreppen psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd samt diagnoser.

Unga får vägledning i den svåra men återkommande frågeställningen:

“Hur vet jag när det är psykisk ohälsa eller bara livet som gör ont?”

Våra utbildningar utgår med störst fokus på den psykiska ohälsan så som om oro, ångest och stress, vilken är den ohälsa som enligt statistik ökar mest bland unga. Många upplever en stor stress, inte bara kopplat till prestation utan till sociala sammanhang, normer, ideal och att kunna vara sig själv. Detta utöver den redan befintliga pressen i att vara tonåring och skapa sig en identitet. Därför är det av stor vikt att få utrymme att prata om livet och dess utmaningar, om det som gör ont utan att lägga värdering i friskt och sjukt som två motpoler.

2. Verktyg

Vi har bedrivit verksamhet och därigenom mött tusentals unga med psykisk ohälsa, har vi en bred kunskap om vad som hjälpt flertalet av dem. Detta vill vi genom denna utbildning dela med oss av.

3. Få stöd

Stöd och hjälp kan fås av Tilia inom 24 timmar. För att unga ska våga kontakta oss och andra instanser behövs ett förberedande och avdramatiserande arbete, vilket föreläsningen bidrar till. 

Bland många unga finns en föreställning att en måste må på ett visst sätt för att har rätt att söka hjälp. Tilia ska lämna vetskapen hos eleverna om att en alltid har rätt att söka stöd och hjälp, oavsett orsak eller grad av mående. Vi kan då tidigt fånga upp unga. Det är  avgörande för att kunna arbeta förebyggande och bryta trenden av ungas ökade psykiska ohälsa.

Föreläsningar om psykisk (o)hälsa väcker ofta tankar och känslor som inte alltid är lätta att prata om. Därför är det viktigt att möjligheten finns att samma dag logga in helt anonymt i Tilias stödchatt eller ta del av andra delar av vår verksamhet, som att läsa vår blogg eller lyssna på Tiliapodden.

Dessa punkter är utformade av unga själva, för mer information se nedan under “Förankring i ungas behov”.

Pris & bokning

Pris: 3000 kronor*

E-post: info@foreningentilia.se

*Ordinare pris 10 000 kronor. Reducerat pris gymnasieskolor i Stockholm län. Begränsat antal föreläsningar, först till kvarn.

Bakgrund

Psykisk ohälsa bland unga är alarmerande. Enligt Folkhälsomyndigheten lider 43% unga av oro, ångest och ängslan. WHO rapporterar att psykisk ohälsa går om alla andra sjukdomar och blir vår största sjukdomsbörda år 2030. Detta är alltså en av vår tids största folkhälsoutmaningar. 

Utöver det lidande psykisk ohälsa innebär för individen, är det också en stor kostnad för samhället. En kostnad som kan reduceras om insatserna är förankrade i ungas behov. En av dessa insatser är att i större utsträckning satsa på ideell stödverksamhet som kan fånga upp ohälsa när den är svår att identifiera enligt kriterier eller diagnoser, men samtidigt innebär ett starkt lidande för en individ. 

Vår bedömning är att det stora flertalet unga som lider av odiagnitiserad psykisk ohälsa inte får något eller får otillräckligt stöd från samhällets sida.

– Ur rapporten När livet känns fel, Unga om psykisk ohälsa, MUCF 2015

Förankring i ungas behov

Genomgående under Tilias verksamma år har vi i mötet med tusentals unga identifierat ett återkommande önskemål: att prata om psykisk (o)hälsa i skolan. Ytterligare ett steg i rätt riktning var när Statens nationella samordnare på området psykisk hälsa (S2015:09), förra året kallade samman en referensgrupp av unga från Tilia och Sveriges elevkårer för att få svar på frågan “Vad är ungas beställning till samhället?”. 

Referensgruppen levererade som svar en beställning om fem punkter. En av dessa var psykisk hälsa i skolan. Dessa lyftes i ett seminarium som hölls under politikerveckan 2017 i Almedalen, där Tilias unga och Sveriges Elevkårer presenterade beställningen. Politiker och profession var överens om att psykisk hälsa i skolan borde vara en självklarhet.


Om Tilia

Tilia är en ideell organisation som jobbar stödjande samt med påverkansarbete för ungas psykiska hälsa sedan 2012. Tilia finns rikstäckande via vår chatt, mail, lägerverksamhet och stödgrupper som du kan söka dig till oavsett vart du befinner dig i landet.

Nu aktuella med Psynkpriset i kategorin Egenmakt, från Sveriges kommuner och landsting. med motivering:

“2016 års pris går till Tilia för att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver. Tilia arbetar rikstäckande genom chatt- och mailstöd. Chatten fungerar som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i samhället efter kontorstid när många vuxna går hem, men barn och ungas dåliga mående ökar.”

TILL PRESSMEDDELANDE