1. Föreläsningar – Tilia

1. Föreläsningar

Psykisk ohälsa ökar bland unga och orsakerna till det är inte helt klarlagda. Den här utvecklingen är oroande och det är välkommet med den diskussion som nu förs på många håll. Det som tyvärr ofta tappas bort längs vägen är ungas egna berättelser om sina erfarenheter.

Många unga upplever att deras ålder bidrar till att de inte tas på allvar. De uttrycker oro inför framtiden och en önskan om att ha en vuxen att samtala med. Diskussionen får inte landa i ”om” unga, den måste landa i ”med” unga.

Tilia arbetar varje dag med att lyfta ungas egna röster, och arbeta för att unga ska känna delaktighet och trygghet i sin vardag och i vården.

Föreläsningen anpassar till om åhörare är unga eller vuxna i kontakt med unga enligt nedan.


1.1 Föreläsning: “Hur vet jag om det är psykisk ohälsa eller livet som gör ont?”

Riktad till barn och unga

Föreläsningen syftar bland annat till att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa och ge unga verktyg för psykisk hälsa.

Innehåll

  • Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • Verktyg
  • Få stöd. Hur en kan söka stöd och hjälp i offentlig-, privat-, och ideell sektor. Tilia erbjuder stöd inom senast 24 timmar efter att föreläsningen avslutas
  • En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

1.2 Föreläsning: “När samhället sviker söker unga det destruktiva”

Riktad till vuxna som möter unga

Föreläsningen syftar till ökad kunskap om psykisk ohälsa hos unga och ge verktyg för att bemöta unga med psykisk ohälsa, utifrån deras egna behov.

Innehåll

  • Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • Att upptäcka signaler på psykisk ohälsa
  • Ungas upplevelser av sin situation samt ungas önskemål om bemötande
  • En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

Pris & bokning

E-post: info@foreningentilia.se

OFFERT ATT LADDA NED!

Om Tilia

Tilia är en ideell organisation som jobbar stödjande samt med påverkansarbete för ungas psykiska hälsa sedan 2012. Tilia finns rikstäckande via vår chatt, mail, lägerverksamhet och stödgrupper som du kan söka dig till oavsett vart du befinner dig i landet.

Nu aktuella med Psynkpriset i kategorin Egenmakt, från Sveriges kommuner och landsting. med motivering:

“2016 års pris går till Tilia för att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver. Tilia arbetar rikstäckande genom chatt- och mailstöd. Chatten fungerar som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i samhället efter kontorstid när många vuxna går hem, men barn och ungas dåliga mående ökar.”