Psykisk ohälsa

Är det psykisk ohälsa eller livet?

Denna sida med tillhörande flikar är under uppbyggnad. Tack för ditt tålamod. <3

En fråga som kan vara svårt att svara på. Men vi får den ofta. Tilia finns för alla er som känner att ni i perioder mår dåligt, men inte hör hemma i vården och känner att ni får hjälp och stöd som passar er där. Vi tycker att det är bra att vård och stöd för psykisk sjukdom finns. Men för alla oss andra då? Där är det inte lika lätt att få hjälp med tankar som kan få en att må dåligt. Just därför finns vi!

Tanken med den här sidan är att berätta tankar och känslor bakom olika teman som kan kopplas till psykisk ohälsa. Teman som vi valt ut med unga personer som själva mått dåligt under en period i sitt liv. Idag mår de bättre och vill dela med sig av hur det kunde vara då, men också tips på att känna sig bättre.

Ibland kan det vara svårt att förstå sig själv genom att bara läsa kriterier och symtom. Det finns dessutom redan många jättebra informationssidor om man googlar kring psykisk ohälsa som beskriver diagnoskriterier och symtom, så här kan du istället läsa om hur det kan kännas med psykisk ohälsa.

Observera att vi inte menar att dessa ämnen är diagnoser eller psykisk sjukdom, utan helt enkelt vanligt förekommande teman i det stödarbete vi bedriver – med unga som lider av psykisk ohälsa.

Vi hoppas dessa texter kan minska känslan av ensamhet och kanske hjälpa något till att sortera sitt egen mående och sina tankar.

Tilia

Foto: Linnea Björndahl

Tilia finns för er unga som efterfrågar en mer lättillgänglig stödverksamhet än vården. Vi har mött många som haft svårt för att få hjälp med till exempel ängslan, ångest, oro samt alla de olika ämnen vi har valt att skriva om som finns i flikarna till vänster. Just de ämnena är vi väldigt bra på här på Tilia. Här är din sanning nog och du behöver inte övertyga oss om något för att få stöd. 

Tilias mål är att skapa en attitydförändring. Kroppsliga problem, som ryggont och feber, kan vi prata ogenerat om på bussen eller i fikarummet. Men när det kommer till hur vi mår i psyket är det tystare.

Här på Tilia tycker vi inte att det är konstigt att man ibland blir sjuk i själen, likväl som det kan hända rent kroppsligt. Det kan kännas som att vi lever i en väldigt “hård” värld, med höga prestationskrav och stort ansvar på oss som individer redan som unga.

Här finns istället en frizon, där det är tillåtet att bara vara, tillåtet att känna. Det finns inte alltid självklara svar, vi kan prova oss fram tillsammans.

Vi har nedan också förklarat just skillnaden mellan psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiskiatriska tillstånd. Det kanske kan hjälpa dig så det blir lite klarare, om du funderar på ditt eget mående och dina känslor.

Psykisk hälsa

Hälsa är enligt WHO:s definition ”ett fullständigt tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välmående, inte endast en frånvaro av sjukdom”, och psykisk hälsa är en integrerad del av denna definition (World Health Organisation, 2008). Med denna beskrivning vill man därmed betona den nära kopplingen mellan psyket och kroppen.

Man bör även notera skillnaden mellan psykisk hälsa och ohälsa. Dessa två begrepp är ofta svårtolkade, eftersom begreppet ”psykisk hälsa” felaktigt används som ett förskönande ord för psykisk ohälsa (MacDonald, 2006).

WHO:s begreppsförklaring från 2001 är dock inte praktisk i forskningssammanhang. Eftersom den psykiska hälsan här definieras som ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang hon eller han lever i. (Forte, 2015).

Psykisk hälsa påverkas av många olika faktorer, och speciellt av dessa fyra: socialt stöd, resurser från samhället, personliga erfarenheter och kulturförankrade värderingar (Social- och hälsovårdsministeriet, 2002:4). Främjande av psykisk hälsa kan beskrivas som processen att uppmuntra individen att ta kontroll över och förbättra sin psykiska hälsa (Tilford, 2006).

Psykisk ohälsa

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. De psykiska besvären, som till exempel oro och nedstämdhet, kan vara normala reaktioner på en påfrestande livssituation och är ofta övergående. Det är viktigt att inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet, samtidigt som tidig identifiering av psykiatriska tillstånd kan påverka prognosen positivt. (Forte, 2015).

Som bilden ovan illustrerar är det precis här Tilia vill verka. Vi finns för dig som är utanför den rosa ringen runt psykisk sjukdom/psykiatriska tillstånd, som vi rekommenderar att söka vård för.

Psykiatriska tillstånd

Psykiatriska tillstånd är en form av allvarlig psykisk ohälsa som tar sig i uttryck i ett syndrom som kan verifieras utifrån olika diagnostiska kriterier. I Sverige används officiellt WHO:s International Classification of Diseases, ICD, som innehåller ett hundratal olika diagnoser. (Forte 2015).

 

× Tiliachatten