Opinionsbildande

Våra unga är experter

1 av 5 unga mellan 16 – 24 år lider av psykisk ohälsa och av dem söker endast hälften hjälp. För att kunna stötta unga att våga söka hjälp, måste vi höra och lyfta deras åsikter om varför de i dagsläget inte gör det.

160904_dsc6016malin-nerby_tilia_sv

I vårt opinionsbildande arbete finns Tilia årligen på plats under Almedalens politikervecka tillsammans med våra unga. Våra önskemål som genomsyrar panelsamtal och diskussioner löpande är:

  • Kvalitet istället för kvantitet – i kunskap och bemötande
  • Lyssna på och inkludera målgruppen
  • Erkänn ideella organisationer

Vi har även haft två ytterligare fokus:

  • Inkludera självkänsla i läroplanen
  • Nollvision tvångsvård av barn

Vi lyfter dessutom våra ungas röster i Tiliapodden, kampanjer som #psynligt och #ungasröster, samt anordnar events som Dagen för ungas psykiska hälsa som är en temadag i almanackan den 4/9.

Hur har det gått?

Frågan om tvångsvård av barn utreds just nu. I slutet av år 2016 meddelade Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström att Regeringen har beslutat om ett tilläggsuppdrag till den nationella samordnaren, Kerstin Evelius, inom området psykisk hälsa. (S 2015:9)

Uppdraget innebär att samordnaren ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård med utgångspunkten att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder.

I dagsläget tar lagstiftningen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård inte hänsyn till om patienten är ett barn eller en vuxen.

Evelius har anställt Louise Aronsson som en del av utredningen för att leda en expertgrupp av barn och unga med egna erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård.

Barn och unga från Tilia (bland andra) som har egna erfarenheter av psykiatriskt vård kommer att vara med i en referensgrupp. De kommer att fungera som en expertgrupp till och för utredningen.

Opinionsbildande arbete 2017

Förutom våra tre huvudfrågor som är beskrivna ovan, bemötande av barn och unga med psykisk ohälsa i vård och behandling, lyssna och att erkänna ideella organisationer är årets fokus den anmälningsplikt som råder för barn under 18 år, som enligt våra erfarenheter är problematisk och inte sätter barnet behov i första rummet. Barn som har en komplicerad relation till sina föräldrar alternativ inte vill koppla in föräldrar i specifika delar av sina liv väljer istället ofta tystnad som alternativ. En tystnad som kan vara livshotande eller starkt begränsande.

 

× Tiliachatten